Skip to main content

Polityka prywatności

Przetwarzamy Twoje dane bezpiecznie

1. Wstęp

Niniejsza polityka dotyczy wszystkich operacji przetwarzania danych osobowych prowadzonych przez firmę Oxido Marek Jeleśniański (zwaną dalej „Oxido”) i ma na celu poinformowanie Ciebie o sposobie przetwarzania danych osobowych (w tym o rodzaju zbieranych danych osobowych i celu ich przetwarzania) oraz o Twoich prawach w odniesieniu do danych osobowych.

Oxido to firma zarejestrowana w Polsce, w Unii Europejskiej. Może być określana jako „my”.

Przez „Strony” rozumiemy wszystkie witryny internetowe należące do Oxido. Kiedy mówimy o usługach Oxido, mamy na myśli wszystkie produkty lub usługi oferowane przez Oxido, za pośrednictwem Stron lub innych kanałów.

W odniesieniu do Ciebie możemy używać także słowa „użytkownik”.

Korzystanie ze Stron oznacza uznanie i akceptację polityki prywatności Oxido oraz, w odpowiednich przypadkach, dodatkowego regulaminu. Podobnie, składając zamówienie usługi lub udostępniając dane osobowe w jakikolwiek sposób, zgadzasz się na politykę prywatności i regulamin danej usługi.

2. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności zapraszamy do kontaktu z Oxido za pomocą formularza lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: gdpr@oxido.pl.

Tą samą drogą prosimy kierować także wszelkie żądania dotyczące przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie zwracamy uwagę, że w każdym newsletterze dostępna jest opcja „unsubscribe”, która skutkuje natychmiastowym zaprzestaniem wysyłania danego biuletynu.

3. Metody zbierania danych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, mając na względzie w szczególności:

 • rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO, angielski skrót: GDPR),
 • nową szwajcarską federalną ustawę o ochronie danych (nFADP),
 • kalifornijską ustawę o prywatności konsumentów (CCPA),
 • ustawę o ochronie danych konsumentów stanu Virginia (VCDPA),
 • australijską ustawę o prywatności nr 1988 (APA),
 • kanadyjską ustawę antyspamową (CASL) oraz ustawę o ochronie informacji osobistych i dokumentów elektronicznych (PIPEDA),

Oxido zbiera dane osobowe, gdy:

 • wypełniasz formularze na którejkolwiek ze Stron;
 • składasz zamówienie lub zawierasz jakąkolwiek umowę;
 • zapisujesz się do newslettera lub rejestrujesz się na wydarzenie (na przykład webinar);
 • dodajesz komentarz lub przesyłasz obraz;
 • wypełniasz ankietę;
 • wypełniasz formularz papierowy lub dajesz nam wizytówkę;
 • wysyłasz e-mail lub list, a także gdy komunikujesz się telefonicznie lub w inny sposób.

Dodatkowo, Oxido może przetwarzać publicznie dostępne dane osobowe lub dane otrzymane od innego podmiotu, ale tylko w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z RODO i innymi przepisami.

4. Zbierane dane i odpowiedzialność użytkownika

Oxido zbiera informacje głównie podczas odwiedzania Stron, przede wszystkim poprzez wypełnianie formularzy rejestracyjnych. Wypełniając formularz, masz pełną kontrolę nad zakresem danych udostępnianych Oxido.

Zasadniczo, gdy prosimy o dane osobowe do korzystania z usługi, ich podanie nie jest obowiązkowe, chyba że jest to wyraźnie wskazane jako konieczne do świadczenia usługi. W takich przypadkach możesz swobodnie zdecydować, aby się nie rejestrować i/lub nie korzystać z usług.

Podając dane osobowe Oxido, w pełni i bez zastrzeżeń akceptujesz ich przetwarzanie przez Oxido. Wyrażasz wolną, wyraźną i świadomą zgodę na wykorzystanie przez Oxido zebranych danych w celach wskazanych w Sekcji 5 oraz na ich włączenie do baz danych Oxido.

Oświadczasz i zapewniasz, że wszystkie dostarczone dane są prawidłowe i zobowiązujesz się do ich aktualizacji. Prosimy o informowanie nas o wszelkich zmianach (dane kontaktowe znajdują się w Sekcji 2).

Ponadto uznajesz, że dane wymagane przez Oxido są niezbędne, odpowiednie i nie nadmierne do realizacji celów wyrażonych w Sekcji 5 niniejszego dokumentu, które to cele byłyby niemożliwe do spełnienia, gdyby takie dane nie zostały dostarczone.

Za wszelkie nieścisłości lub nieprawidłowości wynikające z dostarczonych informacji i danych, a także szkody, jakie mogą one spowodować, odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Gdy Oxido otrzymuje dane od innej jednostki lub przetwarza dane publicznie dostępne, typowe informacje zbierane dotyczą działalności zawodowej osoby, której dane dotyczą. Są to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, nazwę firmy oraz potencjalnie inne dane (na przykład zgodnie z umową, w związku z którą dane osobowe są dostarczane).

5. Cel zbierania danych osobowych

Dane osobowe żądane od użytkownika będą używane w następujących celach:

 • W przypadku zawierania umów o świadczenie usług, w celu nawiązania i utrzymania relacji biznesowej, prowadzenia działalności oraz świadczenia usług Oxido (w tym, bez ograniczeń, zarządzania, administracji, świadczenia i doskonalenia usług).
 • Do przetwarzania zamówień i transakcji, przygotowywania i wysyłania faktur oraz spełniania obowiązków prawnych, które obowiązują Oxido, takich jak obowiązki podatkowe.
 • Do egzekwowania umów i regulaminów usług.
 • W celu udzielania wsparcia i rozwiązywania sporów.
 • Do tworzenia i zarządzania kontami użytkowników.
 • Aby wysyłać informacje i aktualizacje związane z Twoim zapytaniem lub posiadanymi usługami (w tym informacje i aktualizacje dotyczące również powiązanych usług).
 • Za dodatkową zgodą: do wysyłania biuletynów, a także komunikatów handlowych, promocji i/lub ogłoszeń od Oxido, okazjonalnie lub cyklicznie.
 • Do przeprowadzania ankiet lub otrzymywania referencji i opinii.
 • W celu personalizacji doświadczeń użytkownika poprzez zwiększenie naszej zdolności reagowania na Twoje potrzeby.
 • W celach reklamowych, w tym reklamy ukierunkowanej (targetowanej).
 • W celu poprawy Stron i oferty, w oparciu o prawnie uzasadniony interes Oxido związany z ciągłym doskonaleniem naszych usług.

Dane osobowe podlegające przetwarzaniu nie będą używane w celach innych lub niezgodnych z tymi, dla których je zbieraliśmy. Nie wyklucza to możliwości, aby zebrane dane były używane – oprócz celów, dla których zostały wyraźnie zebrane – w celach statystycznych, zarządzania incydentami lub przeprowadzania badań rynkowych.

Jeśli będziemy chcieli wykorzystać Twoje dane w inny sposób, najpierw poprosimy o Twoją zgodę. Wykorzystamy je tylko w sposób, na który się zgodzisz, chyba że prawo będzie stanowić inaczej. W wyjątkowych sytuacjach dane osobowe możemy przetwarzać bez Twojej zgody, ale tylko, gdy jest to konieczne do ochrony uzasadnionego interesu i nie narusza to Twoich podstawowych praw i wolności.

Przypominamy, że w każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw wobec otrzymywania komunikatów handlowych od Oxido (w tym zrezygnować z otrzymywania newslettera). Wysyłek zaprzestaniemy tak szybko, jak to możliwe, po otrzymaniu Twojego żądania. W tym celu postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na końcu każdego newslettera lub skontaktuj się z nami (dane kontaktowe są w Sekcji 2).

6. Wykorzystanie i przechowywanie danych

Informacje o Tobie będą wykorzystywane w celach wymienionych w Sekcji 5, bezpośrednio przez Oxido lub za pośrednictwem podmiotów przetwarzających dane (więcej informacji w Sekcji 7).

Twoje dane mogą być wykorzystywane do profilowania w celu dostarczenia spersonalizowanych treści handlowych lub marketingowych (zgodnych z Twoimi zainteresowaniami i działalnością zawodową). Jednakże informacje na Twój temat nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Dane zostaną usunięte lub zarchiwizowane, gdy nie będą już ściśle konieczne lub istotne dla celów opisanych w Sekcji 5.

Twoje dane osobowe przechowamy jeszcze przez 24 miesiące po tym, jak zauważymy brak Twojej aktywności, lub tak długo, jak jest to konieczne do spełnienia celów, dla których zostały zebrane. Przede wszystkim, przechowany Twoje dane osobowe przez czas trwania naszej relacji biznesowej i do momentu rozwiązania wszelkich związanych z nią zobowiązań lub sporów, chyba że poprosisz nas o wcześniejsze ich usunięcie (jednakże do usuwania danych stosuje się odrębne zasady, które mogą spowodować naszą odmowę – więcej informacji w Sekcji 9).

7. Udostępnianie danych

Oxido zachowa zebrane dane osobowe jako prywatne i poufne i nie będzie ich wykorzystywać w celach innych niż te określone w Sekcji 5 niniejszego dokumentu. Podczas udzielania dostępu do baz danych Oxido wymagamy, aby zarówno nasi pracownicy, jak i strony trzecie świadczące nam usługi podpisały umowy o zachowaniu poufności oraz przetwarzaniu danych osobowych. Alternatywnie takie zobowiązania są uwzględnione w umowach o świadczenie usług, które podpisujemy z tymi dostawcami (szczegóły poniżej).

Dane osobowe zebrane przez Oxido nie będą sprzedawane, wymieniane, przekazywane ani komunikowane stronie trzeciej poza Oxido bez Twojej zgody, z wyjątkiem obowiązków prawnych lub w celu świadczenia Ci usług. Wyjątek dotyczy pracowników i dostawców usług, którzy umożliwiają Oxido utrzymanie Stron w działaniu i realizację celów określonych w Sekcji 5 niniejszego dokumentu. Te osoby i podmioty w momencie zawierania z nimi umów zobowiązały się do zachowania poufności dostarczonych danych i przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Umowy z dostawcami usług określają cel, zakres, treść, czas trwania, charakter i cele przetwarzania danych, rodzaj danych osobowych, kategorie osób, których dane dotyczą, oraz obowiązki i odpowiedzialność zarówno Oxido, jak i współpracujących z nami stron trzecich.

Oxido może udostępniać dostarczone informacje osobowe podmiotom powiązanym, spółkom zależnym, spółkom stowarzyszonym i/lub pośrednikom związanym z nami. Oxido może udostępniać dane osobowe wewnętrznie w ramach Oxido, działom takim jak administracja, marketing czy IT.

** Sieci społecznościowe.** Oxido korzysta również z sieci społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram czy LinkedIn, i zintegrowaliśmy funkcje tych sieci ze swoimi usługami. W szczególności Strony mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazy, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się dokładnie tak samo, jakby odwiedzający odwiedził inną witrynę.

Możesz korzystać ze wszystkich funkcjonalności tych sieci społecznościowych tylko wtedy, gdy jesteś na nich zarejestrowany i masz dostęp do danego serwisu za pomocą swojego konta użytkownika. Sieci społecznościowe mają własne polityki prywatności i regulaminy, nad którymi Oxido nie ma kontroli. Te witryny mogą zbierać dane o Tobie, używać plików cookie, używać dodatkowych mechanizmów śledzenia i monitorować Twoje interakcje z osadzoną treścią.

Należy również wiedzieć, że Oxido może i zastrzega sobie prawo do ujawnienia Twoich informacji w następujących przypadkach:

 • jeśli wymaga tego władza sądowa lub administracyjna;
 • jeśli jest to konieczne do wykonywania praw wynikających z regulaminu Oxido i niniejszej polityki prywatności;
 • jeśli jest to konieczne do przestrzegania prawa;
 • jeśli takie dane mogą być przydatne do ochrony praw osób trzecich;
 • jeśli jest to przydatne do ochrony praw, majątku lub bezpieczeństwa Oxido, jego kontrolerów, spółek zależnych, spółek stowarzyszonych, dyrektorów, menedżerów, pracowników, użytkowników lub ogółu społeczeństwa;
 • oraz jeśli istnieją uzasadnione powody związane z bezpieczeństwem publicznym, obronnością narodową lub zdrowiem publicznym.

8. Środki bezpieczeństwa

Oxido zobowiązuje się do przyjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa, integralności i poufności danych zgodnie z postanowieniami RODO, CCPA, PIPEDA-CASL, VCDPA, APA i nFDPA, aby zapobiec ich naruszeniu, utracie lub nieautoryzowanemu przetwarzaniu.

Oxido nie gwarantuje absolutnej prywatności podczas korzystania ze Stron, ponieważ istnieje szereg możliwości, aby nieautoryzowane podmioty zdobyły jakieś informacje na Twój temat. Uznajesz, że żadne środki bezpieczeństwa nie są całkowicie niezawodne i że nawet przy podjęciu wszystkich rozsądnych środków ostrożności możliwe jest manipulowanie, niszczenie i/lub utrata informacji. W przypadku wykrycia incydentu bezpieczeństwa, który wiąże się z istotnym ryzykiem dla właściciela danych, zostanie on niezwłocznie zgłoszony właściwemu organowi kontrolnemu wraz z wdrożonymi i/lub planowanymi środkami korygującymi i naprawczymi.

Oxido nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub usunięcie danych przez użytkowników. Podobnie Oxido nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wirusami komputerowymi, szczególnie w przypadku, gdy zainfekowane jest urządzenie użytkownika.

Także Ty musisz podjąć środki w celu ochrony swoich danych osobowych. Wysoce rekomendujemy zachowanie środków ostrożności podczas korzystania z Internetu. Minimum, które zalecamy, to okresowa zmiana hasła, do którego stworzenia należy używać kombinacji liter, cyfr i znaków specjalnych. Upewnij się, że używasz bezpiecznej przeglądarki.

Pracownicy Oxido, którzy są zaangażowani w przetwarzanie danych, są szkoleni w celu zapewnienia jak najlepszej lepszej ochrony danych osobowych i praw osób, których dane dotyczą.

9. Prawa właściciela danych i procedury

Właściciel danych może w każdej chwili wykonywać prawa dostępu, sprostowania, anulowania, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, poufności i usuwania swoich danych osobowych, zgodnie z postanowieniami artykułu 15 i nast. RODO, postanowieniami CCPA, postanowieniami PIPEDA-CASL, postanowieniami VCDPA, postanowieniami APA, postanowieniami nFDPA, w zakresie w jakim mają zastosowanie.

Aby skorzystać ze swoich praw, wysyłając e-mail (adres podany jest w Sekcji 2), lub za pomocą innych metod określonych w wcześniej wspomnianych odpowiednich przepisach. Aby zweryfikować Twoją tożsamość, Oxido może poprosić o dodatkowe informacje.

Usunięcie danych nie zostanie wykonane, jeśli może to spowodować szkodę dla uzasadnionych praw lub interesów osób trzecich, lub jeśli prawo nakazuje zachowanie danych. Dodatkowo możemy odmówić usunięcia Twoich danych, jeśli przetwarzanie jest wymagane do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

10. Linki do stron trzecich

Nasze Strony mogą zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich, których polityki prywatności różnią się od polityki Oxido. Podlinkowane witryny podmiotów trzecich nie są powiązane ani stowarzyszone z Oxido, a umieszczenie odnośnika do nich nie oznacza poparcia, zaproszenia ani rekomendacji do odwiedzenia ich. Oxido nie ponosi odpowiedzialności za treść, użytkowanie i działania tych podlinkowanych witryn ani za wszelkie rzeczywiste lub potencjalne, materialne lub moralne, bezpośrednie lub pośrednie szkody poniesione przez Ciebie wynikające z informacji zawartych na tych witrynach, a także wynikające z relacji, które możesz nawiązać z podmiotami trzecimi.

Wszelkie zgłoszenia na temat podlinkowanych witryn, które będą służyć poprawie usług i/lub zapewnieniu integralności Stron, są mile widziane. Zobowiązujemy się do dochowania należytej staranności, aby zapobiec występowaniu na naszych Stronach linków do witryn, których treść byłaby nielegalna.

Strony należące do Oxido poznasz po odpowiednim zapisie w stopce.

11. Pliki cookies

Podczas odwiedzania Stron, Oxido może przechowywać pewne informacje na Twoim komputerze w postaci pliku „cookie” lub wykorzystując podobną technologię. Strony używają plików cookies do:

 • zarządzania Twoją sesją,
 • śledzenia reklam,
 • zbierania danych o ruchu (w tym statystyk),
 • oraz poprawy doświadczeń użytkownika podczas korzystania ze Stron.

Zwróć uwagę, że choć zezwolenie na instalację plików cookie z naszych Stron podczas ogólnego przeglądania nie jest obowiązkowe, niektóre pliki cookie mogą być niezbędne do ich prawidłowego działania (i mogą być ładowane domyślnie, jeśli Twoja przeglądarka nie ma wyłączonej ich obsługi). Dodatkowo Twoja zgoda na cookies może być wymagana w celu skorzystania z pewnych funkcji lub usług, których nie określamy jako niezbędne.

Możesz usunąć pliki cookie z dysku twardego komputera, zablokować je za pomocą przeglądarki lub nie wyrazić na nie zgody, gdy zostaniesz zapytany o ich użycie (brak zgody nie spowoduje zablokowania niezbędnych plików cookie). Możesz również zrezygnować z wybranych cookies w dowolnym momencie, korzystając z odpowiedniego widgetu dostępnego na każdej ze Stron. Widget zawiera informacje o używanych plikach cookie.

Oxido zastrzega sobie prawo do korzystania z usług podmiotów trzecich w celu analizy i poznania (w ogólnym zarysie) użytkowników Stron. Te podmioty trzecie nie mają prawa używania zebranych informacji w innym celu niż ulepszanie usług Oxido.

Pliki cookie to pliki informacyjne, które witryna (lub dostawca usług udostępnionych na witrynie, np. serwis społecznościowy) przesyła na dysk twardy komputera użytkownika za pośrednictwem przeglądarki. Pliki cookie samodzielnie nie są w stanie zidentyfikować użytkownika z imienia i nazwiska (chociaż mogą przechowywać jego adres IP). Umożliwiają one witrynie lub usłudze rozpoznawanie przeglądarki użytkownika oraz przechwytywanie i przechowywanie określonych danych (takich jak system operacyjny użytkownika, nazwa domeny, z której użytkownik przeszedł do witryny, identyfikator sesji, i inne).

12. Aktualizacje polityki

Niniejsza strona zawiera aktualną wersja polityki prywatności Oxido, zaktualizowaną 9 września 2023 r.

Oxido może w dowolnym momencie i bez uprzedzenia modyfikować niniejszy dokument. Zmiany będą obowiązywać od momentu ich publikacji na Stronach lub gdy zostaniesz o nich poinformowany w jakikolwiek sposób, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zachęcamy do okresowego przeglądania tej polityki, aby być na bieżąco z jej postanowieniami.

13. Informacje dla konsumentów z Kalifornii

Ta sekcja uzupełnia informacje zawarte w niniejszej polityce prywatności. Postanowienia zawarte w tej sekcji dotyczą wszystkich użytkowników, którzy są konsumentami mieszkającymi w stanie Kalifornia (Stany Zjednoczone Ameryki), zgodnie z CCPA. Dla takich konsumentów te postanowienia zastępują wszelkie sprzeczne postanowienia zawarte w pozostałych sekcjach niniejszej polityki prywatności.

W tej sekcji używamy terminu „dane osobowe” („personal information”) zgodnie z definicją zawartą w CCPA.

W tej sekcji podsumowujemy kategorie danych osobowych, które zbieramy, ujawniamy lub sprzedajemy (definicja „sprzedaży” jest podana poniżej). Zwróć uwagę, że szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w całym tym dokumencie (w tym w różnych sekcjach).

Kategorie danych osobowych, które zbieramy

Zbieramy następujące kategorie danych osobowych: informacje z Internetu. Nie będziemy zbierać dodatkowych kategorii danych osobowych bez powiadomienia Cię o tym.

Jak zbieramy informacje

Powyższe kategorie danych osobowych zbieramy bezpośrednio od Ciebie lub pośrednio, gdy korzystasz ze Stron lub usług Oxido. Obejmuje to informacje, które dostarczasz bezpośrednio (na przykład, gdy kontaktujesz się z nami za pomocą dowolnych formularzy na Stronach), informacje zbierane automatycznie podczas przeglądania Stron oraz informacje od podmiotów trzecich związane z działaniem Stron.

Jak używamy zebranych informacji: udostępnianie i ujawnianie Twoich danych osobowych osobom trzecim w celach komercyjnych

Możemy ujawniać zebrane przez nas dane osobowe podmiotom trzecim w celach komercyjnych. W takich przypadkach upewnimy się, że podmiot trzeci zachowuje poufność informacji. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe, gdy wyraźnie tego zażądasz lub nas do tego upoważnisz.

Sprzedaż Twoich danych osobowych

Dla potrzeb tej sekcji słowo „sprzedaż” oznacza „sprzedaż, wynajem, ujawnienie, rozpowszechnianie, udostępnianie, transfer lub komunikację ustnie, na piśmie lub elektronicznie, informacji o konsumentach przez firmę do innej firmy lub do podmiotu trzeciego, w zamian za pieniądze lub inną cenną korzyść.”

Twoje prawo do rezygnacji z sprzedaży danych osobowych

Masz prawo zrezygnować ze sprzedaży swoich danych osobowych. Oznacza to, że za każdym razem, gdy poprosisz nas o zaprzestanie sprzedaży Twoich danych, spełnimy Twoją prośbę. Takie żądania można składać swobodnie, w dowolnym momencie, bez konieczności składania weryfikowalnego wniosku.

Aby skorzystać z tego prawa, kliknij w link „Nie sprzedawaj moich danych” w odpowiednim widgecie umieszczonym na Stronach lub skontaktuj się z nami (dane kontaktowe znajdują w Sekcji 2).

Cele wykorzystania Twoich danych osobowych

Szczegółowe informacje o celach wykorzystania danych osobowych znajdują się w Sekcji 5. Nie będziemy używać Twoich danych osobowych w innych celach, bez powiadomienia Cię o tym.

Twoje prawa dotyczące prywatności w Kalifornii i sposób ich realizacji

Masz prawo żądać szczegółów na temat danych osobowych, które zbieramy, celów, w jakich je wykorzystujemy, oraz osób, z którymi je dzielimy. Działanie opisane powyżej będzie ograniczone do danych osobowych zbieranych lub używanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Nasza odpowiedź zostanie dostarczona elektronicznie, a załączone informacje będą „przenośne”, tj. dostarczone w łatwo użytecznym formacie, umożliwiającym przekazanie informacji innemu podmiotowi bez przeszkód – pod warunkiem, że jest to technicznie wykonalne.

Masz prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo (np. gdy informacje są używane do: identyfikacji i naprawy błędów w usługach lub Stronach, do wykrywania incydentów bezpieczeństwa i ochrony przed działaniami oszukańczymi lub nielegalnymi, do wykonywania określonych obowiązków nałożonych przez prawo itp.).

Jak skorzystać z Twoich praw

Aby skorzystać z Twoich praw, skontaktuj się z nami za pomocą danych podanych w Sekcji 2. Będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość przed przetworzeniem Twojego żądania. Możesz złożyć do 2 wniosków w ciągu 12 miesięcy.

Jeśli nie możesz osobiście złożyć uzasadnionego wniosku, możesz upoważnić osobę zarejestrowaną u Sekretarza Stanu Kalifornii do działania w Twoim imieniu. Jeśli jesteś dorosły, możesz złożyć uzasadniony wniosek w imieniu małoletniego będącego pod Twoją władzą rodzicielską.

Czas odpowiedzi i przetwarzania

Potwierdzimy odbiór Twojego żądania w ciągu 10 dni i postaramy się odpowiedzieć w ciągu 45 dni. Jeśli potrzebujemy więcej czasu, poinformujemy Cię o tym. Możemy potrzebować do 90 dni, aby spełnić Twoje żądanie. Jeśli odrzucimy Twoje żądanie, dostarczymy wyjaśnienie.

Nasza analiza i odpowiedź będzie dotyczyć okresu ostatnich 12 miesięcy.

Nie pobieramy opłaty za weryfikację lub odpowiedź na Twój wniosek, chyba że będzie to uzasadnione. W takich przypadkach możemy pobrać rozsądną opłatę lub odmówić wykonania żądania, informując Cię o naszej decyzji.

14. Nasze strony społecznościowe

Ta sekcja uzupełnia informacje zawarte w niniejszej polityce prywatności i jest przeznaczona szczególnie dla użytkowników naszych Stron, które działają jako strony społecznościowe i/lub informacyjne, w tym blogi, zwane dalej „Media”.

Komentarze (w tym posty na forach)

Gdy zostawiasz komentarze w Mediach, zbieramy dane przekazane w formularzu komentarza. Obejmuje to Twój adres IP i identyfikator przeglądarki w celu pomocy w wykrywaniu spamu. (Komentarze mogą być poddawane automatycznej detekcji spamu.)

Zanonimizowany ciąg (hash) stworzony z Twojego adresu e-mail może być wysłany do usługi Gravatar, aby sprawdzić, czy z niej korzystasz. Polityka prywatności usługi Gravatar znajduje się pod adresem https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu Twojego komentarza, Twój obraz profilowy staje się publicznie widoczny obok Twojego komentarza.

Odnośnie publikowania treści obowiązują dodatkowe zasady, których nieprzestrzeganie będzie przyczyną do odmowy publikacji komentarza, jego edycji lub usunięcia.

Obrazy opublikowane w Mediach

Jeśli przesyłasz obrazy do Mediów, unikaj dołączania wbudowanych danych o lokalizacji (EXIF GPS). Inni odwiedzający mogą pobierać i wyodrębniać z obrazów informacje o lokalizacji.

Przechowywanie danych

Komentarze i powiązane z nimi metadane są przechowywane na stałe. Pozwala nam to automatycznie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze bez umieszczania ich w kolejce moderacji. Jest to również konieczne, aby zabezpieczyć nasz uzasadniony interes, by oferować wysokiej jakości usługi (na przykład, aby dyskusja była kompletna).

Dla użytkowników, którzy rejestrują się w naszych Mediach (jeśli dotyczy), przechowujemy informacje osobiste podane w ich profilu. Użytkownicy mogą przeglądać, edytować lub usuwać swoje informacje osobiste w dowolnym momencie, ale nie mogą modyfikować swojej nazwy użytkownika. Administratorzy Mediów mają możliwość przeglądania i edycji tych informacji.